"යුතුකම 2020" (Api Doha Exclusive Coverage)

Api Doha Presents ‘Yuthukama 2020’,

Organized by Sri Lankans in Qatar Art Circle in association with Laksara Radio.

The first phase of creating awareness amongst Sri Lankans in Qatar regarding the assistance rendered in passport renewals and losses, work related issues, deaths and much more was successfully concluded today. Api Doha is proud to be an arm of strength in this endeavor.

These are some key highlights of this important event.

යුතුකම 2020

ලක්සර ගුවන්විදුලිය සමඟ එක්ව කටාර් කලා කවයේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් සංවිධානය කරන ලදී.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සහ පාඩු, වැඩ සම්බන්ධ ගැටළු, මරණ සහ තවත් බොහෝ දේ සම්බන්ධයෙන් කටාර්හි ශ්‍රී ලාංකිකයින් දැනුවත් කිරීමේ පළමු අදියර අද සාර්ථකව අවසන් විය. අපී දෝහා මෙම ප්‍රයත්නයේ ශක්තියේ හස්තයක් වීම ගැන ආඩම්බර වේ.

මෙම වැදගත් සිද්ධියේ ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් වේ.