අද දින නැවුම් එළවළු පළතුරු , කොළ වර්ග සහ මාළු වර්ග දැන් ලබා ගත හැක. අප වෙළදසැල රාත්‍රී 1.00 දකවා විවෘතයි. 

                                             
*Fresh vegetables, fruits, green leaves and fish are available now. We are open until 1.00 am midnight . *

       

ශ්‍රී ලාංකීය රසයට අවශ්‍ය බොහෝ දේ එකම වහළක් යටින්                                     
Near Regency Signal Abu Hamour 44445590.
For more information and special offers visit our Facebook page
https://www.facebook.com/ceylonhypermarket/

Our location map https://goo.gl/maps/3WgYMLvLhZUXY7n97

ඔබගේ පහසුව සදහා ඇතුලත පිරිසිඳු කරන ලද කුඩා මසුන් හා කපා පිරිසිඳු කරන ලද තලපත් සහ කෙලවල්ලා මසුන්  දැන් අපගේ වෙළදසැලින් ලබාගත හැක.

Gutted and cleaned small fishes and cut and cleaned big fishes are  available now at Ceylon Hypermarket Thank you. 44445590